Hướng dẫn cách nhắn tin tra cứu thông tin về BHXH và BHYT

Hướng dẫn cách nhắn tin tra BHXH và BHYT 1 cách đơn giản và nhanh nhất

Nhắn tin tra cứu BHXH và BHYT cực nhanh

10 cú pháp nhắn tin tra cứu thông tin về BHXH và BHYT đó là:

1 – Tra cứu thời gian tham gia BHXH ( toàn bộ thời gian tham gia BHXH còn lại lũy kế đã chốt sổ cho đến ngày tra cứu:

Cách 1:

“BH [khoảng trắng] QT [khoảng trắng] mã số BHXH (số sổ BHXH)” gửi 8079

Ví dụ: Cú pháp “BH QT 0110129425” gửi 8079

Tin nhắn tra cứu BHXH

Cách tra cứu BHXH nhanh

Cách 2:

“TC [khoảng trắng] BHXH [khoảng trắng] mã số BHXH (số sổ BHXH)” gửi 8179

Ví dụ: Cú pháp “TC BHXH 0110129425” gửi 8179

2- Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT

Cách 1:

“BH [khoảng trắng] THE [khoảng trắng] mã thẻ BHYT (số thẻ BHYT)” gửi 8079

Ví dụ: Cú pháp “BH THE HC4010110129425” gửi 8079

Cách 2:

“TC [khoảng trắng] BHYT [khoảng trắng] mã thẻ BHYT (số thẻ BHYT)” gửi 8179

Ví dụ: Cú pháp “TC BHYT HC4010110129425” gửi 8179

3- Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ BHXH đã nộp

Cách 1:

“BH [khoảng trắng] HS [khoảng trắng] mã HS (Mã hồ sơ đã nộp)” gửi 8079

Ví dụ: Cú pháp “BH HS 04486.G/2020/08708” gửi 8079

Cách 2:

“TC [khoảng trắng] HS [khoảng trắng] mã HS (Mã hồ sơ đã nộp)” gửi 8179

Ví dụ: Cú pháp “TC HS 04486.G/2020/08708” gửi 8179

4- Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo năm

Cách 1:

“BH [khoảng trắng] QT [khoảng trắng] mã số BHXH (số sổ BHXH) [khoảng trắng] từ năm [khoảng cách] đến năm” gửi 8079

Ví dụ: Cú pháp “BH QT 0110129425 2017 2019” gửi 8079

Cách 2:

“TC [khoảng trắng] BHXH [khoảng trắng] mã số BHXH (số sổ BHXH) [khoảng trắng] từ năm [khoảng cách] đến năm” gửi 8179

Ví dụ: Cú pháp “TC BHXH 0110129425 2017 2019” gửi 8179

5- Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian

Cách 1:

“BH [khoảng trắng] QT [khoảng trắng] mã số BHXH (số sổ BHXH) [khoảng trắng] từ tháng-năm [khoảng cách] đến tháng-năm” gửi 8079

Ví dụ: Cú pháp “BH QT 0110129425 012017 052019” gửi 8079

Cách 2:

“TC [khoảng trắng] BHXH [khoảng trắng] mã số BHXH (số sổ BHXH) [khoảng trắng] từ tháng-năm [khoảng cách] đến tháng-năm”” gửi 8179

Ví dụ: Cú pháp “TC BHXH 0110129425 012017 052019” gửi 8179

Đó là cách tra cứu BHXH, thẻ BHYT nhanh nhất.

0903873183