Thay đổi tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Thay đổi tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Qui định tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2021 theo Bộ luật lao động 2019.

Cụ thể là từ 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là Nam đủ 60 tuổi 03 tháng và Nữ đủ 55 tuổi 04 tháng và cứ mỗi năm nam tăng thêm 03 tháng và Nữ 04 tháng theo bảng sau:

QUI ĐỊNH TUỔI NGHỈ HƯU TỪ NĂM 2021 CỦA BỘ LUẬT LAO NĂM 2019
Năm thực hiên Tuổi nghỉ hưu nam Tuổi nghỉ hưu nữ
Năm 2021 Đủ 60 tuổi 3 tháng Đủ 55 tuổi 4 tháng
Năm 2022 Đủ 60 tuổi 6 tháng Đủ 55 tuổi 8 tháng
Năm 2023 Đủ 60 tuổi 9 tháng Đủ 56 tuổi
Năm 2024 Đủ 61 tuổi Đủ 56 tuổi 4 tháng
Năm 2025 Đủ 61 tuổi 3 tháng Đủ 56 tuổi 8 tháng
Năm 2026 Đủ 61 tuổi 6 tháng Đủ 57 tuổi
Năm 2027 Đủ 61 tuổi 9 tháng Đủ 57 tuổi 4 tháng
Năm 2028 Đủ 62 tuổi Đủ 57 tuổi 8 tháng
Năm 2029 Đủ 62 tuổi Đủ 58 tuổi
Năm 2030 Đủ 62 tuổi Đủ 58 tuổi 4 tháng
Năm 2031 Đủ 62 tuổi Đủ 58 tuổi 8 tháng
Năm 2032 Đủ 62 tuổi Đủ 59 tuổi
Năm 2033 Đủ 62 tuổi Đủ 59 tuổi 4 tháng
Năm 2034 Đủ 62 tuổi Đủ 59 tuổi 8 tháng
Từ năm 2035 trở đi Đủ 62 tuổi Đủ 60 tuổi

Trường hợp ngoại lệ:

Cũng theo Bộ luật lao động 2019 thì từ năm 2021, đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động như: làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ được áp dụng nguyên tắc “Có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường”.

0903873183