DN không được giao dịch tiền mặt

DN không được giao dịch tiền mặt trong các trường hợp sau:

1 là Doanh nghiệp không được thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. (theo Điều 3 TT 09/2015/TT-BTC)

2 là Doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.(khoản 2 Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP)

3 là Doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán. (theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 222/2013/NĐ-CP)

4 là Doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán đã đăng ký, lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán. (khoản 2 Điều 55 Luật Chứng khoán 2006).

5 là Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT).(điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC).

6 là Doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt để thực hiện các giao dịch nộp tiền vào ngân sách nhà nước như: Tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp, phí và lệ phí .. (khoản 1 Điều 1 Thông tư 136/2018/TT-BTC).

7 là Doanh nghiệp là tổ chức sử dụng vốn nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch

0903873183