Dịch vụ

Dịch vụ

Kế toán và Giám đốc DN cần biết chi phí hợp lý hợp lệ

2018-08-14

Kế toán và Giám đốc DN cần biết chi phí hợp lý hợp lệ Chi phí hợp lý hợp lệ là điều mà kế toán và giám đốc doan nghiệp cần nắm rõ. Bài viết sau...
Xem thêm

TT 133/2016/TT-BTC Điều 81 Lập và trình bày BCTC TSCĐ

2018-08-14

TT 133/2016/TT-BTC Điều 81 Lập và trình bày BCTC TSCĐ Điều 81: Hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính tài sản cố định BCTC Tài sản cố định (Mã số...
Xem thêm

TT 133/2016/TT-BTC Điều 81 Hàng tồn kho

2018-08-14

TT 133/2016/TT-BTC Điều 81 Hàng tồn kho Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính hàng tồn kho - Hàng tồn kho (Mã số 140) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh...
Xem thêm

TT 133/2016/TT-BTC Lập và trình bày khoản phải thu

2018-08-14

TT 133/2016/TT-BTC Lập và trình bày khoản phải thu Điều 81: Hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính các khoản phải thu - Các khoản phải thu ngắn hạn...
Xem thêm

TT 133/2016/TT-BTC Lập và trình bày TS ngắn hạn

2018-08-14

TT 133/2016/TT-BTC Lập và trình bày TS ngắn hạn Điều 81: Hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính tài sản ngắn hạn Hướng dẫn lập và trình bày báo...
Xem thêm

TT 133/2016/TT-BTC Lập và trình bày vốn CSH

2018-08-14

TT 133/2016/TT-BTC Lập và trình bày vốn CSH Điều 81. Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính vốn chủ sở hữu Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài...
Xem thêm

TT 133/2016/TT-BTC Lập và trình bày Nợ phải trả

2018-08-14

TT 133/2016/TT-BTC Lập và trình bày Nợ phải trả Điều 81. Hướng dẫn lập và trình bày BCTC nợ phải trả TT 133/2016/TT-BTC Điều 81 Trình bày BCTC Nợ phải...
Xem thêm

TT 133/2016/TT-BTC Lập và trình bày hàng tồn kho

2018-08-14

TT 133/2016/TT-BTC Lập và trình bày hàng tồn kho Điều 81. Hướng dẫn lập và trình bày BCTC hàng tồn kho Hướng dẫn lập và trình bày BCTC hàng tồn kho - Hàng...
Xem thêm

TT 133/2016/TT-BTC Lập và trình bày BCTC

2018-08-14

TT 133/2016/TT-BTC Lập và trình bày BCTC MỤC 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Điều 81. Hướng dẫn lập và trình...
Xem thêm

TT 133/2016/TT-BTC Nguyên tắc lập BCTC

2018-08-14

TT 133/2016/TT-BTC Nguyên tắc lập BCTC Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính khi thay đổi đơn vị tiền tệ Điều 79. Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính khi thay đổi...
Xem thêm

0903873183