Dịch vụ

Dịch vụ

Kế toán và Giám đốc doanh nghiệp cần biết chi phí hợp lý hợp lệ

2018-08-14

Chi phí hợp lý hợp lệ là điều mà kế toán và giám đốc doan nghiệp cần nắm rõ. Bài viết sau đây sẽ đưa ra 1 cách tổng thể cần nắm về vấn đề...
Xem thêm

TT 133/2016/TT-BTC Điều 81 Lập và trình bày BCTC, Tài sản cố định (Mã số 220)

2018-08-14

Điều 81: Hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính tài sản cố định BCTC Tài sản cố định (Mã số 220) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ...
Xem thêm

TT 133/2016/TT-BTC Điều 81 – Hàng tồn kho (Mã số 140)

2018-08-14

Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính hàng tồn kho - Hàng tồn kho (Mã số 140) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị hiện có các loại...
Xem thêm

TT 133/2016/TT-BTC Điều 81 Lập và trình bày báo cáo tài chính, Các khoản phải thu

2018-08-14

Điều 81: Hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính các khoản phải thu - Các khoản phải thu ngắn hạn (Mã số 130) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn...
Xem thêm

TT 133/2016/TT-BTC Điều 81 Lập và trình bày báo cáo tài chính, Tài sản ngắn hạn

2018-08-14

Điều 81: Hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính tài sản ngắn hạn Hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính tài sản ngắn hạn a) Tài sản...
Xem thêm

TT 133/2016/TT-BTC Điều 81. lập và trình bày Báo cáo tài chính, vốn chủ sở hữu

2018-08-14

Điều 81. Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính vốn chủ sở hữu Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính vốn chủ sở hữu c) Vốn chủ sở...
Xem thêm

TT 133/2016/TT-BTC Điều 81 Trình bày BCTC Nợ phải trả

2018-08-14

Điều 81. Hướng dẫn lập và trình bày BCTC nợ phải trả TT 133/2016/TT-BTC Điều 81 Trình bày BCTC Nợ phải trả b) Nợ phải trả (Mã số 300) Là chỉ tiêu...
Xem thêm

TT 133/2016/TT-BTC Điều 81 Lập và trình bày BCTC hàng tồn kho

2018-08-14

Điều 81. Hướng dẫn lập và trình bày BCTC hàng tồn kho Hướng dẫn lập và trình bày BCTC hàng tồn kho - Hàng tồn kho (Mã số 140) Là chỉ tiêu tổng hợp...
Xem thêm

TT 133/2016/TT-BTC Điều 81 Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính

2018-08-14

MỤC 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Điều 81. Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính 1. Những thông...
Xem thêm

TT 133/2016/TT-BTC Điều 79. Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính khi thay đổi đơn vị tiền tệ

2018-08-14

Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính khi thay đổi đơn vị tiền tệ Điều 79. Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán 1. Khi...
Xem thêm

0903873183