Không nộp được tờ đăng ký MST cá nhân trên nhantokhai.gdt.gov.vn lỗi tại đây

Không nộp được tờ đăng ký MST cá nhân trên nhantokhai.gdt.gov.vn là do lỗi tại đây.

Kể từ ngày 26-11-2019 TCT đã chính thức dừng website TNCNonline.com.vn nên việc đăng ký MST cho nhân viên chưa có MST tại TP.HCM sẽ được gửi file danh sách cá nhân đăng ký qua website : nhantokhai.gdt.gov.vn.

Tuy nhiên, khi người nộp thuế gửi file danh sách đăng ký nhân viên lên website nhantokhai.gdt.gov.vn thì nhận được câu lệnh ” file  XML không đúng định dạng qui định của TCT” . Vậy là sao

  • Java 8. ổn vì vừa nộp tờ khai thuế xong.
  • Phần mềm HTKK 4.2.7 ổn mới update.
  • Chữ ký số ổn.
  • Câu lệnh này xuất hiện tại bước cuối cùng sau khi đã ký xong chỉ còn cách bước thành công 20s cuối cùng. Sau khi tham khảo tại Chi Cục thuế thì phát hiện ra rằng file Đăng ký MST cá nhân chỉ tương thích với Java 7U3 mà thôi. và đây là kết quả.

0903873183