Tổ chức tín dụng không được ủy thác để đầu tư dự án kinh doanh

Tổ chức tín dụng không được ủy thác để đầu tư dự án kinh doanh .Cụ thể:

       – Đối tượng ủy thác thuộc trường hợp không được cấp tín dụng.

       – Đầu tư vào dự án sản xuất, kinh doanh; trừ công ty tài chính vẫn cho phép thực hiện.

       – Góp vốn, mua cổ phần; trừ Ngân hàng thương mại vẫn thực hiện được.

       – Mua trái phiếu của Tổ chức tín dụng (TCTD) khác.

           TCTD khi nhận ủy thác không phải phân loại nợ, trích lập dự phòng để xử lý rủi ro đối với số dư ủy thác, còn khi ủy thác thì ngược lại.

           Các hoạt động ủy thác ký trước ngày 01/01/2015 được tiếp tục thực hiện cho đến hết thời hạn hợp đồng và không được gia hạn.

           Hợp đồng trên chỉ được sửa đổi, bổ sung khi nội dung thay đổi phù hợp với Thông tư này và quy định liên quan.

          Bán hàng Việt ở miền núi được hỗ trợ đến 150 triệu

              Để thực hiện tốt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, Bộ Tài chính đã nâng mức hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thực hiện Chương trình này. Cụ thể như sau:

              Đơn vị tổ chức phiên chợ hàng Việt từ khu vực sản xuất đến miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc được hỗ trợ tối đa 150 triệu đồng/phiên (quy định cũ là không quá 100 triệu đồng).

              Riêng đối với phiên chợ đưa hàng Việt ra hải đảo mức hỗ trợ tối đa là 200 triệu đồng/phiên.

                 Đối với hoạt động tổ chức phiên chợ hàng Việt sang các khu vực biên giới với các nước có chung biên giới thì mức hỗ trợ tối đa là 300 triệu đồng/phiên.

0903873183