Thay đổi mức phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho NLĐ

Thay đổi mức phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho NLĐ thực hiện từ 15/9/2020

Theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho người lao động với mức sau:

1- Mức hỗ trợ phí KHÁM bệnh nghề nghiệp cho người lao động:

– Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp tại thời điểm NLĐ khám bệnh nghề nghiệp theo quy định sau khi đã được BHYT chi trả, nhưng không quá 800.000 đồng/người/lần khám. Quy định hiện hành, mức hỗ trợ là không được quá 1/3 mức lương cơ sở/người/lần khám.

– Số lần hỗ trợ tối đa không quá 02 lần cho 1 người và 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.

 

2- Mức hỗ trợ phí CHỮA bệnh nghề nghiệp cho người lao động:

– Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định sau khi đã được BHYT chi trả, nhưng không quá 15 triệu đồng/người. Quy định hiện hành mức hỗ trợ là không được quá 10 lần mức lương cơ sở/người.

– Số lần hỗ trợ tối đa không quá 02 lần cho 1 người và 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.

3- Điều kiện để được hỗ trợ phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định như sau:

– Điều kiện được hỗ trợ CHỮA bệnh:

+ Đã được chẩn đoán bị bệnh nghề nghiệp tại cơ sở khám, chữa bệnh nghề nghiệp;

+ Đã tham gia bảo hiểm TNLĐ-BNN đủ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp;

+ Có tham gia BHXH bắt buộc trong thời gian làm các nghề, công việc gây bệnh nghề nghiệp đề nghị hỗ trợ kinh phí theo quy định.

– Điều kiện được hỗ trợ KHÁM bệnh:

+ Có thời gian đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN đủ từ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ;

+ Đã được phát hiện bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở khám, chữa bệnh nghề nghiệp.

0903873183