Lương nghỉ hưu theo NĐ 152/2006/NĐ-CP

Lương nghỉ hưu theo NĐ 152/2006/NĐ-CP

Điều 31. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với NLĐ theo Điều 58, 59 và Điều 60 Luật BHXH được quy định như sau:

1. Đối với NLĐ tham gia BHXH trước ngày 01 tháng 01 năm 1995:

a) NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân các mức tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

b) NLĐ có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

c) NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH chung của các thời gian đó. Trong đó thời gian đóng BHXH theo theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp chưa đủ 5 năm, thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.

2. Đối với NLĐ tham gia BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2007:

a) NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

 – Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

– Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

b) NLĐ có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian;

c) NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH chung của các thời gian đó. Trong đó thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp chưa đủ số năm quy định tại điểm a khoản này thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.

3. Đối với NLĐ tham gia BHXH từ ngày 01tháng 01 năm 2007 trở đi:

a) NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

b) NLĐ có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian;

c) NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH chung của các thời gian đó. Trong đó thời gian đóng BHXH theo chế độ do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương đóng BHXH theo quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp chưa đủ 10 năm thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.

        Như vậy, tùy thuộc vào thời gian gia BHXH của từng NLĐ mà áp dụng các quy định cụ thể để tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với NLĐ.

       Trong trường hợp NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân các mức tiền lương tháng đóng BHXH thì tính mức bình quân tiền lương của 5 năm, 6 năm, 8 năm hoặc 10 năm tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH của từng người.

      Trong khi đó, mức lương tối thiểu 1.150.000 đồng mới chỉ được áp dụng từ 1/7/2013 khi Nghị định 66/2013/NĐ-CP có hiệu lực. Mức lương 1.150.000 đồng này còn phải tính bình quân với các năm trước đó để ra mức cơ sở hưởng BHXH. Bạn đọc căn cứ vào thời gian tham gia BHXH cụ thể, mức lương đóng BHXH cụ thể của từng năm.

      Khi quí khách băn khoăn về cách tính lương khi nghỉ hưu nên tìm đến dịch vụ kế toán và bảo hiểm xã hội uy tín để được tư vấn đầy đủ và rõ ràng hơn

Khách hàng có nhu cầu tư vấn và soan thảo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh xin liên hệ chúng tôi

Công ty TNHH Đầu tư NATA

122/11 Đặng Văn Ngữ, P. 14,Q. Phú Nhuận

TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903873183

email: nham122@yahoo.com

0903873183