Chữa bệnh đúng tuyến từ 80% đến 100%

 Chữa bệnh đúng tuyến từ 80% đến 100%

Bộ Y tế ban hành Thông tư 37/2014/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung liên quan đến chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

– Người bệnh có thẻ BHYT được chuyển tuyến khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế;

– Người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã chuyển tuyến đến bệnh viện huyện hạng I, II thuộc huyện nơi người tham gia BHYT cư trú được xác định là đúng tuyến;

– Từ 01/01/2016, người tham gia BHYT được quyền khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh tương đương trong cùng địa bàn tỉnh với cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu;

– Trường hợp cấp cứu, sau giai đoạn điều trị cấp cứu, người bệnh được chuyển vào điều trị nội trú tại các khoa của cơ sở khám chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh hoặc cơ sở khám chữa bệnh khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn.

    Tổng Giám đốc BHXH VN ban hành QĐ 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 quy định tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh như sau:

          Người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh được quỹ BHYT chi trả các chi phí sau đây:

    – Chi phí về khám bệnh, ngày giường, dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi chuyên môn theo danh mục …được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế sử dụng trực tiếp cho người bệnh..; Chi phí máu và các chế phẩm của máu theo quy định…; Chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên…

    – Mức hưởng bảo hiểm y tế của người tham gia BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định như sau:

          +    100% chi phí khám, chữa bệnh…, chi phí dịch vụ đối với người tham gia BHYT có mức hưởng ghi trên thẻ BHYT ký hiệu bằng số 1, số 2  quy định tại Quyết định số 1314/QĐ-BHXH.

          +    100% chi phí khám, chữa bệnh…đối với tất cả các trường hợp có chi phí một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hoặc khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến xã.

          +    100% chi phí khám, chữa bệnh…đối với các trường hợp đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên…và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

          +    95% chi phí khám, chữa bệnh…có mức hưởng ghi trên thẻ BHYT ký hiệu bằng số 3

          +    80% chi phí khám, chữa bệnh…có mức hưởng ghi trên thẻ BHYT ký hiệu bằng số 4

          +    100% chi phí khám, chữa bệnh… đối với người tham gia BHYT có mức hưởng ghi trên thẻ BHYT ký hiệu bằng số 5

              – Đối với trường hợp người tham gia BHYT khám, chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu và không có Giấy chuyển tuyến thì mức hưởng quy định theo tỷ lệ sau:

                  +    Tại bệnh viện tuyến Trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú;

                  +    Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2020;

                                                                100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước;

                  +    Tại bệnh viện tuyến huyện, trung tâm y tế chưa tách riêng bệnh viện huyện quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 9 và 10, Điều 2 Thông tư số 37/2014/TT-BYT thì mức hưởng:

–  70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, nội trú từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015;

– 100% chi phí…từ ngày 01/01/2016.

Phần chi phí ngoài phạm vi được hưởng…do người bệnh tự thanh toán với cơ sở y tế.

                 – Căn cứ các mức hưởng, một số trường hợp cụ thể khác cũng được hướng dẫn tại Điểm 5 điều 9 Quyết định này

               Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, thay thế Quyết định số 82/BHXH-QĐ và Quyết định số 160/BHXH-QĐ. Bãi bỏ các quy định khác trái với Quyết định này.

0903873183