BHXH và TCT sẽ phối hợp công tác từ 2015

BHXH và TCT sẽ phối hợp công tác từ 2015

Phối hợp công tác giữa BHXH và Tổng cục thuế từ 2015 theo quy chế 5423/QCPH-BHXH-TCT

    Quy chế này là thông tin về tổ chức và cá nhân trả thu nhập từ tiền lương tham gia đóng các khoản BHXH bắt buộc và nộp thuế để phối hợp quản lý thu các khoản BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý thu thuế được trao đổi giữa cơ quan Thuế và cơ quan BHXH trên nguyên tắc và quy định của Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Luật Quản lý thuế và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, chỉ được sử dụng trong lĩnh vực quản lý BHXH và quản lý thuế.

 Thông tin trao đổi giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế:

   +    Phương thức trao đổi dựa trên hệ thống dữ liệu tập trung, phối hợp kết nối, trao đổi thông tin giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế phát triển.

Cơ quan BHXH cung cấp:

1- Số lượng tổ chức trả thu nhập tham gia BHXH, số lao động tham gia BHXH

2- Số tiền đóng BHXH

3- Số tiền nợ BHXH

4-Tổ chức trả thu nhập nợ BHXH

5- Thông tin khác theo đề nghị của cơ quan Thuế.

Cơ quan Thuế cung cấp:

1- Thông tin về tổ chức trả thu nhập:

      Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế

      Tình hình hoạt động của tổ chức trả thu nhập; tổ chức trả thu nhập thành lập mới.. giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm thời ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh.

2- Số lượng người lao động trong tổ chức trả thu nhập.

3- Tiền trích BHXH bắt buộc mà tổ chức trả thu nhập tính vào chi phí để tính thuế.

4- Danh sách người lao động trong tổ chức trả thu nhập.

      – Như vậy, mã số thuế và chữ ký số của tổ chức trả thu nhập được dùng để quản lý trong việc quản lý thu thuế và thu các khoản BHXH bắt buộc. Một chữ ký số của Tổ chức trả thu nhập được sử dụng để khai tham gia BHXH và khai thuế. Bên cạnh đó, việc thanh tra đối với Tổ chức trả thu nhập có thể tiến hành song song về BHXH và thuế.

          Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2014.

0903873183